×

ประกาศพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

เนื่องด้วยนางสาวอลิษา เพ็งเกลา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ได้ละทิ้งหน้าที่การทำงานของบริษัทฯ โดยไม่มีเหตุผลอันควร จนส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย การกระทำดังกล่าวผิดกฎระเบียบของบริษัทฯ ในหมวดหมู่ที่ 9 ว่าด้วยเรื่องการพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน และค่าชดเชย โดยแยกย่อยดังนี้ 1. การพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน 1.2 พนักงานลาออก 1.2.1 พนักงานประสงค์จะลาออกจากการเป็นพนักงานจะต้องแจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยยื่นต่อผู้บังคับบัญชาของตนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน1.2.3 พนักงานที่ประสงค์จะลาออกจะต้องส่งมอบงาน ขั้นตอนการทำงาน หน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงทรัพย์สิน อุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่ตนรับผิดชอบดูแลอยู่ให้ผู้บังคับบัญชาของตนเป็นที่เรียบร้อยก่อนวันที่จะพ้นหน้าที่และต้องสะสางภาระผูกพันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ให้หมดสิ้นเสียก่อนด้วย 1.7 การถูกเลิกจ้าง1.7.2 การเลิกจ้างโดยไม่ได้จ่ายชดเชยให้แก่พนักงานซึ่งถูกเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใดดังต่อไปนี้ (2) จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย จึงมีคำสั่งให้นางสาวอลิษา เพ็งเกลา พ้นสภาพพนักงานตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นต้นไป อนึ่ง บริษัทฯ ขอแจ้งว่าบุคคลนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนับตั้งแต่วันที่ให้พ้นสภาพพนักงาน โดยบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบกับความเสียหายและการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากบุคคลนี้