×

💙 ศูนย์หัวใจและห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD)

💙 ห้องปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจ (Cath Lab)

💙 ห้องผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด (OR)

💙 หอผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด (Ward)

💙 หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ (CCU)

💙 ศูนย์วิชาการโรคหัวใจและหลอดเลือด (Academic , R&D)

💙 ศูนย์ประสานงานโรคหัวใจและหลอดเลือด (Heart Coordination)