×

วิสัยทัศน์(VISION)

“ เป็นผู้นำการรักษาโรคหัวใจในประเทศไทย

และมุ่งหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับ

การยอมรับสูงสุด ”

พันธกิจ(MISSION)

1. เรามุ่งมั่นเป็นศูนย์หัวใจที่ให้บริการที่มีประสิทธิภาพมาตรฐานสากล

2. พัฒนาทีมบุคลากรที่มีความสามารถโดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

3. ให้การบริการดุจญาติมิตรและพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง