02-120-6299 [email protected]

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งตำแหน่งรักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO) บริษัท เซฟฮาร์ท การแพทย์กรุ๊ปส์ จำกัด ได้แต่งตั้ง นางสาวศศิธร มฤคสนธิ ปฎิบัติหน้าที่ใน ตำแหน่งรักษาการรองประธานเจ้าหน้…

0 Comments

ประกาศ

เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรเพื่อกำกับดูแลในส่วนงานจัดซื้อ บริษัท เซฟฮาร์ท การแพทย์กรุ๊ปส์ จำกัด ได้แต่งตั้ง นางสมพร วงศ์ชนเดช ปฎิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ประ…

0 Comments

โรคหัวใจทางพันธุกรรม

สถานการณ์โรคหัวใจในไทย คนไข้มีอายุน้อยลง ด้วยปัจจัยกระตุ้นจากการใช้ชีวิต การสูบบุหรี่ ซึ่งคนไข้ที่อายุต่ำกว่า 40 ปี มักเป็นโรคหัวใจที่เกิดจากพันธุกรรม เช่น คนไข้มีประวัติคนในครอบครัวมีภาวะไขมันสูง ที่…

0 Comments
Close Menu