×
  • การตรวจหลอดเลือดผ่่านสายสวนหัวใจ (CAG)
  • การแก้ไขหลอดเลือดผ่านสายสวนหัวใจ (PCI)
  • การขยายลิ้นหัวใจไมตรัลด้วยบอลลูน (PBMV)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจ (PPM,AICD,CRT)
  • การผ่าตัดบายพาส (CABG)
  • การผ่าตัดเปลี่ยน หรือซ่อมลิ้นหัวใจ และโรคหัวใจแต่กำเนิด